Dokumenty niezbędne podczas przyjęć planowych

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

 

Dokumenty niezbędne podczas przyjęć planowych

 1. Skierowanie:
  • w przypadku przyjęcia na oddział urazowo - ortopedyczny - skierowanie na oddział urazowo - ortopedyczny
  • w przypadku przyjęcia na Oddział Rehabilitacyjny lub Oddział Rehabilitacyjny - Kochcice - skierowanie na oddział rehabilitacyjny
  • w przypadku konsultacji w poradni urazowo - ortopedycznej - skierowanie do poradni urazowo - ortopedycznej
  • w przypadku konsultacji w Poradni Rehabilitacyjnej, Poradni Rehabilitacyjnej - Kochcice - skierowanie do poradni rehabilitacyjnej
  • w przypadku zabiegów rehabilitacyjnych w Dziale Rehabilitacji, Dziale Rehabilitacji - Kochcice - skierowanie do działu rehabilitacji / fizykoterapii
 2. DOWÓD OSOBISTY - w celu weryfikacji ubezpieczenia w elektronicznym systemie EWUŚ 
 3. W przypadku braku pozytywnej weryfikacji przez elektroniczny system EWUŚ, aby skorzystać z bezpłatnych świadczeń należy przedstawić dowód ubezpieczenia, którym jest każdy dokument potwierdzający uprawnienia do świadczeń opieki zdrowotnej, w szczególności dokument potwierdzający opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne (art. 240 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych).
  • dla osoby zatrudnionej na podstawie umowy o pracę:
   • druk zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego oraz aktualnie potwierdzony raport miesięczny ZUS RMUA wydawany przez pracodawcę (nie dotyczy osób na urlopie bezpłatnym powyżej 30 dni),
   • aktualne zaświadczenie z zakładu pracy,
   • legitymacja ubezpieczeniowa z aktualnym wpisem i pieczątką pracodawcy;
  • dla osoby prowadzącej działalność gospodarczą: druk zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego oraz aktualny dowód wpłaty składki na ubezpieczenie zdrowotne;
  • dla osoby ubezpieczonej w KRUS: zaświadczenie lub legitymacja aktualnie podstemplowane przez KRUS (dowód wpłaty składki w przypadku prowadzenia działów specjalnych produkcji rolnej);
  • dla emerytów i rencistów:
   • legitymacja emeryta lub rencisty. W przypadku legitymacji wydanej przez ZUS numer legitymacji powinien zawierać oznaczenie oddziału NFZ. Jeżeli 3. i 4. pozycja numeru zawiera znaki "--", legitymacja nie jest dokumentem potwierdzającym uprawnienia do świadczeń zdrowotnych. W takim przypadku należy przedstawić inny dowód ubezpieczenia - np. osoba pobierająca rentę/emeryturę ZUS, ale zamieszkała na terenie innego państwa, powinna przedstawić aktualną kartę EKUZ,
   • zaświadczenie z ZUS lub KRUS (WBA, ZER MSWiA.),
   • aktualny odcinek emerytury lub renty,
   • dokument potwierdzający kwotę przekazanej emerytury lub renty, w tym w szczególności odcinek przekazu lub wyciąg (art. 240 ust. 2 Ustawy);
  • dla osoby ubiegającej się o przyznanie emerytury lub renty: zaświadczenie z ZUS potwierdzające ubieganie się o przyznanie emerytury lub renty. Osobom tym prawo do świadczeń zdrowotnych przysługuje w okresie trwania postępowania o przyznanie emerytury/ renty, niezależnie od tego czy w efekcie to świadczenie emerytalne/rentowe uzyskają;
  • dla osoby bezrobotnej: aktualne zaświadczenie z urzędu pracy o zgłoszeniu do ubezpieczenia zdrowotnego;
  • dla osoby ubezpieczonej dobrowolnie: umowa zawarta z NFZ i dokument ZUS potwierdzający zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego wraz z aktualnym dowodem opłacenia składki zdrowotnej;
  • dla członka rodziny osoby ubezpieczonej:
   • dowód opłacenia składki zdrowotnej przez osobę, która zgłosiła członków rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego wraz z kserokopią zgłoszenia (druki: ZUS RMUA + druk ZUS ZCNA jeżeli zgłoszenie nastąpiło po 1 lipca 2008 r. (ZUS ZCZA jeżeli zgłoszenie nastąpiło przed dniem 1 lipca 2008 r.),
   • aktualne zaświadczenie wydane przez pracodawcę, > zaświadczenie z KRUS o ubezpieczeniu członków rodziny, > legitymacja rodzinna z wpisanymi danymi członków rodziny wraz z aktualną datą i pieczątką zakładu pracy lub ZUS,
   • legitymacja emeryta/rencisty z wpisanymi członkami rodziny podlegającymi ubezpieczeniu, potwierdzająca dokonanie zgłoszenia w dniu 1 stycznia 1999 r. lub później, wraz z aktualnym odcinkiem wypłaty świadczenia - dotyczy tylko KRUS,
   • w przypadku dzieci uczących się - pomiędzy 18. a 26. rokiem życia - dodatkowo należy przedstawić dokument potwierdzający fakt kontynuacji nauki - legitymację szkolną/studencką lub dokument potwierdzający znaczny stopień niepełnosprawności,
   • w przypadku studentów po ukończeniu 26. roku życia - zgłoszenie do ubezpieczenia przez uczelnię (druk ZUS ZZA) oraz legitymacja studencka lub doktorancka.
   • w przypadku osób zdających maturę - w okresie od daty wskazanej na świadectwie maturalnym - w przypadku absolwentów niezdających matury - od daty wskazanej na świadectwie ukończenia szkoły;
  • dla osoby nieubezpieczonej, spełniającej kryterium dochodowe uprawniające do otrzymywania świadczeń z pomocy społecznej: decyzja wójta (burmistrza, prezydenta) gminy właściwej ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby;
  • dla osoby ubezpieczonej w innym niż Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu:
   • poświadczenie wydane przez NFZ (w przypadku zamieszkiwania na terenie RP),
   • karta EKUZ (lub certyfikat ją zastępujący) wydana przez inny niż Polska kraj członkowski UE lub EFTA - w przypadku pobytu na terenie RP;
  • dla osoby przebywającej na zasiłku chorobowym lub wypadkowym: zaświadczenie z ZUS informujące o wypłacie zasiłku - do końca okresu pobierania zasiłku chorobowego lub wypadkowego.
 4. Jeżeli pacjent nie posiada żadnego z w/w dokumentów może złożyć pisemne oświadczenie o przysługującym mu prawie do świadczeń opieki zdrowotnej
 5. ELEKTRONICZNĄ KARTĘ UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO (dotyczy ubezpieczonych w Śląskim oddz. NFZ)