Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej w Piekarach Śląskich

Wysokość opłat za przechowywanie zwłok pacjenta

Wysokość opłat za przechowywanie zwłok pacjenta przez okres dłuższy niż 72 godziny od osób lub instytucji uprawnionych do pochowania zwłok na podstawie ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz. U. z 2011 r. Nr 118, poz. 687 i Nr 144, poz. 853 oraz z 2012 r. poz. 951) oraz od podmiotów, na zlecenie których przechowuje się zwłoki w związku z toczącym się postępowaniem karnym;
 

Opłata za przechowywanie zwłok przez okres dłuższy niż 72 godziny, liczony od godziny, w której nastąpiła śmierć pacjenta, wynosi 50zł / dobę.

Opłata o której mowa powyżej pobierana jest od osób lub instytucji uprawnionych do pochowania zwłok oraz od podmiotów, na zlecenie których przechowuje się zwłoki w związku z toczącym się postępowaniem karnym, pod warunkiem że przepisy odrębne nie stanowią inaczej. Opłata za przechowywanie zwłok regulowana jest w firmie, świadczącej usługę przechowywania zwłok na mocy umowy zawartej pomiędzy Dyrektorem Szpitala a przedstawicielem firmy.

Informacja na temat firm świadczących usługi przechowywania zwłok w chłodniach dostępna jest w Sekcji Statystyki Medycznej, Organizacji i Analiz oraz w sekretariacie Oddziałów Rehabilitacji, Balneologii i Medycyny Fizykalnej - Kochcice.