Jesteś tutaj: Start / Oświadczenie o dostępności

Oświadczenie o dostępności

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Deklaracja dostępności serwisu Szpitala Urazowego w Piekarach Śląskich.

Szpital Urazowy w Piekarach Śląskich. zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej www.urazowka.piekary.pl zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego Szpitala Urazowego w Piekarach Śląskich

Data publikacji strony internetowej: 2016-06-30

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2016-06-30.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. z powodu poniższych niezgodności lub wyłączeń. Mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu, pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że:

 • pochodzą z różnych źródeł,
 • są bardzo obszerne, a ich wytworzenie odbywało się w kilku komórkach organizacyjnych, co uniemożliwiało wpływ na ich docelową treść oraz kształt,
 • opublikowane zostały w oparciu o zasady przyjęte w innej instytucji,
 • posiadają strukturę, w którą nie ma możliwości ingerencji,
 • opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.
 • brak jest gdzieniegdzie poprawnych opisów alternatywnych fotografii lub grafik znalezionych w serwisie. Dokładamy wszelkich starań by wszyscy redaktorzy byli przeszkoleni w zakresie prawidłowego dodawania treści.

Oświadczenie sporządzono dnia 2020-09-18. Deklarację sporządzono na podstawie audytu zewnętrznego przeprowadzonego przez firmę Akces Lab Mateusz Ciborowski w zakresie dostępności cyfrowej.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Damian Skrzypek, adres poczty elektronicznej d.skrzypek@urazowka.piekary.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 32 3934297 . Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna

 

Dojazd do siedziby:

Dojazd do siedziby Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Chirurgii Urazowej im. dr Janusza Daaba w Piekarach Śląskich  − ul. Bytomska 62, Piekary Śląskie

W odległości  ok. 50 metrów od bramy głównej do szpitala znajduje się przystanek autobusowy ZTM– Szarlej Szpital:

ulica: Bytomska, przystanek: Szarlej Szpital

linie: 5, 24, 52, 53, 73, 99, 104, 113N, 114, 164, 192, 264, 700, 780 (stan na 04.09.2020 r.).

więcej informacji dot. realizacji transportu publicznego można uzyskać na stronie Zarządu Transportu Metropolitalnego https://www.metropoliaztm.pl/pl/

 

Opis dostępności wejść do budynków Szpitala.

Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej im. dr Janusza Daaba w Piekarach Śląskich  − ul. Bytomska 62.

 1. Budynek główny Szpitala

Ze względu na zaistniałą sytuację epidemiologiczną wejście główne do budynku Szpitala (schody) pozostaje zamknięte do odwołania. Funkcję wejścia głównego przejęło wejście (zjazd pochylnią), znajdujące się na prawo od  czasowo zamkniętego wejścia głównego. Drzwi jednoskrzydłowe otwierane ręcznie. Kolejny zjazd pochylnią prowadzi na korytarz budynku głównego (poziom -1). Z tego poziomu można dostać się na wszystkie Oddziały Szpitalne (za wyjątkiem Oddziału V zlokalizowanego w osobnym budynku),  do Zakładu Diagnostyki Obrazowej oraz Medycznego Laboratorium Diagnostycznego. Komunikacja pionowa w obrębie budynku możliwa jest schodami bądź windą częściowo dostosowaną dla osób niepełnosprawnych. Na każdym piętrze budynku znajdują się toalety dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. 

W budynku brak zainstalowanych pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób słabowidzących.

Przed budynkiem znajduje się tablica informacyjna z planem szpitala.

 1. Izba Przyjęć

Wejście do Izby Przyjęć Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Chirurgii Urazowej im. dr Janusza Daaba w Piekarach Śląskich  −  od ul. Bytomskiej. Drzwi jednoskrzydłowe otwierane ręcznie. Pomieszczenia dostosowane do osób niepełnosprawnych ruchowo. Przy wejściu stanowisko ochrony. W Izbie Przyjęć  znajdują się toalety dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

W budynku brak zainstalowanych pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób słabowidzących.

 1. Poradnie Specjalistyczne

Wejście do Poradnie znajduje się na poziomie -1 do którego prowadzą schody i pochylnia. Drzwi jednoskrzydłowe otwierane ręcznie. Pomieszczenia Poradni dostosowane są dla osób niepełnosprawnych. W Poradni znajdują się toalety dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

W pomieszczeniach Poradni brak zainstalowanych pętli indukcyjnych.

W Poradni nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób słabowidzących.

 1. Dział Rehabilitacji

Ze względu na zaistniałą sytuację epidemiologiczną dostęp do Działu Rehabilitacji możliwy jest jedynie przez Poradnie Specjalistyczne. Toalety dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

W pomieszczeniach brak zainstalowanych pętli indukcyjnych.

W pomieszczeniach nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób słabowidzących.

 1. Oddział V Rehabilitacyjny

Budynek Oddziału V Rehabilitacyjnego zlokalizowany jest w niedalekiej odległości od Budynku głównego Szpitala, na stronie północno – wschodniej kompleksu. Wejście do budynku wyposażone w schody i podjazd. Drzwi jednoskrzydłowe otwierane ręcznie. Budynek wyposażony w windę. Toalety dostosowane do osób niepełnosprawnych.

W budynku brak zainstalowanych pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób słabowidzących.

 1. Dział Statystyki Medycznej, Dokumentacji Chorych i Kontraktowania Świadczeń.

Budynek, w którym znajduje się Dział Statystyki Medycznej, Dokumentacji Chorych i Kontraktowania Świadczeń znajduje się w południowej części kompleksu. Przed wejściem do budynku znajdują się schody i podjazd.

W budynku brak zainstalowanych pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób słabowidzących.

 1. Dyrekcja Szpitala – budynek administracji.

Budynek zlokalizowany w centralnej części kompleksu Szpitala. Wejście do budynku nie jest dostosowane dla osób niepełnosprawnych. Drzwi jednoskrzydłowe otwierane ręcznie. W razie konieczności Dyrekcja Szpitala spotyka się z osobami niepełnosprawnymi w pomieszczeniach Poradni Specjalistycznych.

 1. Portiernia

Pomieszczenie znajduje się po prawej stronie za wjazdem głównym na teren Szpitala. Pomieszczenie z wysokim stopniem progowym. Drzwi jednoskrzydłowe otwierane ręcznie. Kontrolę na portierni pełnią pracownicy ochrony (firma zewnętrzna). Pracownicy udzielają informacji topograficznych dot. poruszania się po terenie Szpitala.

 1. Parking

Parking zlokalizowany jest we wschodniej części terenu szpitala.

Przed budynkiem głównym Szpitala przy wejściu głównym zapewniono 2 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

 1. Pies asystujący:

Do Szpitala i wszystkich jego pomieszczeń przeznaczonych dla pacjentów i odwiedzających można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

 1. Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Na terenie Szpitala nie można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego.

 1. Zespół Pałacowy w Kochcicach z Oddziałami Rehabilitacyjnymi.

Budynki Zespołu Pałacowego nie są dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

 

Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej im. dr. Janusza Daaba w Piekarach Śląskich jest placówką przyjazną osobom o specjalnych potrzebach. Nieustająco dokładamy starań by nasza dostępność wzrastała z każdym dniem.