RODO. Ochrona danych osobowych.

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

RODO

Szanowny Pacjencie / Pacjentko.

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informuje się o przetwarzaniu danych oraz prawach związanych z przetwarzaniem tych danych:

Administrator Danych

Administratorem danych osobowych Pani / Pana / małoletniego jest Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej im. dr. Janusza Daaba z siedzibą przy ul. Bytomskiej 62 w Piekarach Śląskich (kod pocztowy 41-940).

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych: e-mail: abi@urazowka.piekary.pl, tel.: 32 3934309.

Na jakiej podstawie i w jakim celu przetwarzamy dane?

Dane osobowe są przetwarzane:

 1. w celu udzielania świadczeń zdrowotnych służących zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia oraz innych działań medycznych wynikających z procesu leczenia lub przepisów odrębnych regulujących zasady ich wykonywania a także w celu zarządzania systemami i usługami opieki zdrowotnej, na podstawie art. 9 ust. 2 lit h. RODO, w związku z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności z ustawą z dnia 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, ustawą z dnia 28 kwietnia 2011r. o systemie informacji w ochronie zdrowia, ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r o działalności leczniczej,
 2. za pośrednictwem systemu monitoringu wizyjnego (wizerunek) w celu ochrony obiektu i mienia, zwiększenia bezpieczeństwa na terenie Szpitala, na podstawie art. 6 ust. 1 lit f. RODO – prawnie uzasadnionym interesem realizowanym przez Administratora jest zapewnienie bezpieczeństwa mienia jak i bezpieczeństwa osób przebywających na terenie Szpitala,
 3. na podstawie zgody (art. 9 ust. 2 lit a. RODO) – wyłącznie w celu wskazanym w treści udzielonej zgody.

Podanie danych w celu określonym w pkt 1 jest obowiązkowe i wynika z przepisów prawa – nie podanie danych może skutkować brakiem możliwości prowadzenia dokumentacji związanej z udzielaniem świadczeń zdrowotnych, co w konsekwencji może prowadzić do nieudzielenia świadczenia zdrowotnego.

Podanie danych uzyskanych na podstawie zgody jest dobrowolne, jednak ich nie podanie może skutkować brakiem możliwości realizacji celu, na który wyrażono zgodę.

Dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji lub profilowaniu.

Komu możemy przekazywać dane?

Dane mogą być udostępniane innym podmiotom lub organom upoważnionym na podstawie przepisów prawa,  a także na podstawie umów powierzenia, w szczególności:

 1. osobom upoważnionym przez pacjenta do uzyskiwania dokumentacji medycznej,
 2. Narodowemu Funduszowi Zdrowia,
 3. Centrum e-Zdrowie, w zakresie informacji o zdarzeniach medycznych, wytworzonej elektronicznej dokumentacji medycznej, e-recept, e-skierowań, zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 4. innym podmiotom udzielającym świadczeń zdrowotnych, jeżeli dane te są niezbędne do zapewnienia ciągłości świadczeń zdrowotnych,
 5. do Śląskiego Centrum Zdrowia Publicznego w Katowicach,
 6. do Regionalnego Śląskiego Rejestru Nowotworów – w Centrum Onkologii Instytutu M. Skłodowskiej-Curie w Gliwicach,
 7. do Powiatowych Inspektoratów Sanitarnych oraz Wojewódzkich Stacji Sanitarno – Epidemiologicznych,
 8. do Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Katowicach,
 9. do Polskiego Rejestru Wrodzonych Wad Rozwojowych,
 10. dostawcom systemów informatycznych i usług IT,
 11. podmiotom świadczącym usługi serwisu / instalacji urządzeń diagnostycznych / analitycznych,
 12. dostawcom usług transportu sanitarnego,
 13. podmiotom świadczącym usługi prawnicze,
 14. podmiotom świadczącym usługi archiwizacji dokumentacji medycznej,
 15. innym podmiotom i organom upoważnionym na mocy art. 26 ustawy z dnia 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

Dane z monitoringu  mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do takiego dostępu,  w tym policji, jeżeli mogą stanowić dowód w postępowaniu.

Szpital nie zamierza przekazywać danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych.

 Ile czasu będziemy przechowywać dane?

Okres przez jaki będziemy przechowywać dane (dokumentację medyczną) wynika z art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta i wynosi 20 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu, z wyjątkiem:

 • dokumentacji medycznej w przypadku zgonu pacjenta na skutek uszkodzenia ciała lub zatrucia, która jest przechowywana przez okres 30 lat, licząc od końca roku kalendarzowego w którym nastąpił zgon,
 • dokumentacji medycznej zawierającej dane niezbędne do monitorowania losów krwi i jej składników, która jest przechowywana przez okres 30 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu;
 • zdjęć rentgenowskich, przechowywanych poza dokumentacją medyczną pacjenta, które są przechowywane przez okres 10 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym wykonano zdjęcie,
 • skierowań na badania lub zleceń lekarza, które są przechowywane przez okres:
  • 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym udzielono świadczenia zdrowotnego będącego przedmiotem skierowania lub zlecenia lekarza,
  • 2 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym wystawiono skierowanie – w przypadku gdy świadczenie zdrowotne nie zostało udzielone z powodu niezgłoszenia się pacjenta w ustalonym terminie, chyba że pacjent odebrał skierowanie;
 • dokumentacji medycznej dotyczącej dzieci do ukończenia 2 roku życia, która jest przechowywana przez okres 22 lat.

Okres przechowywania danych przetwarzanych przy pomocy monitoringu wizyjnego wynosi maksymalnie 10 dni, chyba że nagrania obrazu stanowią dowód  w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub powzięto wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu – w takim przypadku termin przechowywania danych ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.

 Prawa związane z przetwarzaniem danych

Ma Pani / Pan prawo do dostępu do treści swoich danych / danych małoletniego, ich sprostowania a także usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, na zasadach określonych w przepisach prawa, w tym RODO, a w przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody – prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie przy czym cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed cofnięciem zgody.

W przypadku przetwarzania danych przy pomocy monitoringu wizyjnego ma Pani / Pan prawo do dostępu do zapisu na którym utrwalone zostały Pani / Pana dane (np. wizerunek),  przy założeniu że nie naruszy to praw i wolności osób trzecich. Ponadto ma Pani / Pan również prawo do ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania w sytuacjach przewidzianych przepisami prawa, w tym RODO.

Ma Pani / Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uzna, że przetwarzanie Pani / Pana danych osobowych / danych osobowych małoletniego narusza przepisy.