Instrukcje użytkowania wyrobu medycznego (IFU)

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Instrukcje użytkowania wyrobu medycznego opublikowano, realizując przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych, zmiany dyrektywy 2001/83/WE, rozporządzenia (WE) nr 178/2002 i rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 oraz uchylenia dyrektyw Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG.

Instrukcje zostały opracowane przez dostawców implantów.